Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży prowadzonej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Naturalnie Vintage prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Naturalnie Vintage Maria Mędrek, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 6312717395, REGON: 526926090.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane przez Sklep Internetowy.
 3. Kontakt ze Sklepem odbywa się przez:
 4. adres sprzedawcy: ul. Plebańska 22/4, 44-100 Gliwice
 5. adres poczty elektronicznej: naturalnie.vintage@gmail.com

Zasady składania zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym może nastąpić:
  1. poprzez indywidualne konto klienta, po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego;
  2. bez rejestracji (w tym wypadku Klient powinien podać swoje dane osobowe w celu wystawienia faktury oraz wysyłki towaru).
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz stanowi warunek do skutecznego złożenia i realizacji Zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Internetowym. Informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w regulaminie w punkcie „polityka prywatności” na stronie sklepu internetowego.
 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór dostępnego w Sklepie Internetowym produktu, dodanie go do „koszyka”, wciśnięciu opcji „zamawiam” i wybraniu jednego z dostępnych sposobów płatności.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany uprzednio adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz instrukcją dalszego postępowania dotyczącą płatności jeżeli wybrał opcję tradycyjnego przelewu bankowego. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 5. Sklep Internetowy umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Warunki płatności

 1. W zamian za zamówione produkty Klient uiści zapłatę, na którą składają się cena produktu oraz koszt dostawy, za pomocą niżej wymienionych płatności: płatność w systemie Przelewy24 obsługiwane przez PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, kod pocztowy: 60-198 ; przelewem bankowym na numer konta 74 1050 1298 1000 0090 8299 4998. 
 1. Płatność powinna nastąpić bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż w terminie 3 dni robocze od dokonania Zamówienia. W przypadku braku płatności przez Klienta we wskazanym terminie, Sklep Internetowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w zakreślonym terminie, anuluje zamówienie.

Realizacja Zamówienia

 1. Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji wyłącznie po zaksięgowaniu na wskazanym przez Sklep Internetowy rachunku bankowym wpłaty w pełnej wysokości. W przypadku dokonania wpłaty przez Klienta i braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą mailową.
 2. Zamówienie zostanie przekazane do wysłania w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.
 3. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji Zamówienia Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

Dostawa

 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujący formy dostawy zamówionych produktów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
  2. do wskazanego przez Klienta Paczkomatu.
  3. za pośrednictwem DPD
  4. za pośrednictwem Orlen 
  5. za pośrednictwem Poczty Polskiej

Koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa w całości Kupujący według następującego cennika:                             

-Kurier InPost 20 pln                                                               

-Paczkomat InPost 15,5 pln

-DPD PickUp 17 pln

-Orlen Paczka 13 pln

-Pocztex 12 pln 

Istnieje możliwość odbioru osobistego na terenie Gliwic po wcześniejszym ustaleniu. Umówienie odbioru następuje przez adres e-mail strony: naturalnie.vintage@gmail.com lub przez wiadomość prywatną na instagramie: naturalnie.vintage

W przypadku odbioru osobistego płatność możliwa jest jedynie przez stronę internetową.  

Do wysyłanych produktów Sklep Internetowy dołącza dowód sprzedaży w postaci faktury w formie elektronicznej, wysłany na adres email podany przez klienta podczas składania zamówienia.

Czas dostawy zamówienia wynosi od 5 do 7 dni roboczych.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia w produkcie wady innej niż opisana na stronie Sklepu Internetowego, Klient powinien zgłosić reklamowany produkt na piśmie lub drogą elektroniczną, poprzez opisanie niezgodności produktu z umową oraz określenie swojego roszczenia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu dostarczenia informacji o reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wyżej zakreślonym terminie, reklamację uznaje się za zasadną.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy kupującym jest przedsiębiorca.
 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje etc.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 2. W celu odstąpienia od Umowy, Klient musi przesłać mail informujący o chęci odstąpienia od umowy na adres vintage@gmail.com, a następnie na adres biura Sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu i pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie do pobrania w załączniku do regulaminu.
 3. Przesłany towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania. Powinien zostać przesłany razem z firmową metką, pełnym opakowaniem (karton) oraz wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku niespełnienia powyższych warunków zwrot nie zostanie przyjęty, a towar wróci do Klienta na jego koszt.
 4. Zwrot otrzymanej płatności, obejmującej cenę produktu oraz koszt dostawy, następuje na rachunek wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru
 5. Koszt wysyłki obejmujący zwrot towaru ponosi Klient.
 6. Produkt należy odesłać na adres:

Naturalnie Vintage Maria Mędrek

Ul. Plebańska 22/4,  44-100 Gliwice tel: +48 600 741 000

(numer telefonu TYLKO dla kuriera-w razie innych spraw prosimy o kontakt mailowy)

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów, opisów produktów i ich zdjęć należą do właściciela Sklepu. Rozpowszechnianie oraz kopiowanie jakichkolwiek informacji znajdujący się na stronie Sklepu bez zgody właściciela jest zakazane.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Sklepu Internetowego będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. Za moment zmiany uważa się chwilę opublikowania nowych zapisów regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW „COOKIES” 

I. Informacje ogólne 

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym, którego administratorem jest Maria Mędrek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Naturalnie Vintage Maria Mędrek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 6312717395. 

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. 

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

Adresatem możliwości korzystania z Towarów dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. 

  

II. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Naturalnie Vintage Maria Mędrek 

ul. Plebańska 22/4, 44-100, Gliwice. 

NIP: 6312717395 

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: naturalnie.vintage@gmail.com 

  

III. Dane osobowe 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie: 

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów; 

 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP; 

 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło; 

 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; 

 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; 

 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków; 

 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies; 

 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego; 

  

IV. Kategorie odnośnych danych osobowych 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: 

 • dane kontaktowe; 

 • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym; 

 • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym; 

 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; 

 • dane dotyczące usług marketingowych. 

  

V. Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

  

VI. Czas przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: 

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; 

 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny); 

 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. 

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. 

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia. 

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta. 

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego. 

  

VII. Odbiorcy danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to zwrócą, 

 • dostawcom usług, z których korzystanie jest konieczne przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajduje się poniżej: 

 •  InPost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Zrealizowanie zamówienia 

 • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – Zrealizowanie zamówienia 

 • DPD sp. Z o. o. z siedzibą w Warszawie – Zrealizowanie zamówienia 

 • Orlen S.A. z siedzibą w Płocku – Zrealizowanie zamówienia  

 • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu – Zrealizowanie płatności 

 • ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – Zrealizowanie płatności 

  

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Na podstawie RODO masz prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych; 

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 • żądania przenoszenia danych osobowych. 

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia. 

  

IX. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) 

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. 

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do: 

 • dostępu do danych osobowych; 

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych. 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: naturalnie.vintage@gmail.com 

  

X. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) 

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. 

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. 

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: naturalnie.vintage@gmail.com. Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym. 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) 

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy: 

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; 

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; 

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią. 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. 

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: naturalnie.vintage@gmail.com.  

  

XI.Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; 

 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; 

 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie. 

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: naturalnie.vintage@gmail.com.  

  

XII. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: 

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią; 

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: naturalnie.vintage@gmail.com.  

  

XIII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. 

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: naturalnie.vintage@gmail.com.  

  

XIV. Prawo do cofnięcia zgody 

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: naturalnie.vintage@gmail.com.  lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie. 

  

XV. Skarga do organu nadzorczego 

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

  

XVI. Pliki „cookies” – Informacje ogólne i bezpieczeństwo 

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. 

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. 

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: 

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 

  

XVII. Pliki „cookies” – Cele 

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach: 

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. 

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/. 

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).